x 

Twój koszyk jest pusty
 
 
 
 
 
 
 

Regulamin

I. Wstęp

1.1. Niniejszy Regulamin określa:
a) warunki korzystania z www.dlugopisy.easolution.pl,
b) zasady przyjmowania zamówień,
c) zasady dotyczące zarządzania danymi Klienta,
d) warunki składania reklamacji,
e) warunki przyjmowania plików graficznych, drukarni internetowej www.dlugopisy.easolution.pl, zwanej dalej Drukarnią.
1.2. Drukarnia  dostępna jest pod adresem: www.dlugopisy.easolution.pl
1.3. Właścicielem oraz administratorem strony www.zamowdruk.pl  jest firma grupa reklamowa - easolution.pl z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sikorskiego 140 B, NIP: 813-236-25-14, REGON: 180152629. Adres Internetowy firmy: www.easolution.pl.
Wszystkie informacje o produktach i usługach podane na stronie www.dlugopisy.easolution.pl, w szczególności ich opisy, parametry, użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II. Ogólne warunki

2.1. Warunkiem złożenia zamówienia na produkty i usługi Drukarni jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz rejestracja na stronie www.dlugopisy.easolution.pl. Rejestracja polega na prawidłowym wypełnienie formularza rejestracyjnego, w tym podanie prawdziwego i używanego adresu e-mail wykorzystywanego w dalszej korespondencji. Jest ona równoznaczna z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.
2.2. Klientami Drukarni mogą być wyłącznie osoby  prywatne , osoby prawne, osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o których mowa w odrębnych przepisach, wyposażonych w zdolność do czynności prawnych. Czynności w ich imieniu mogą dokonywać jedynie upoważnione do tego osoby. Dokonywanie za pośrednictwem Drukarni czynności prawnych przez osobę nie mającą prawa do ich dokonywania będzie obciążało wyłącznie tę osobę.
2.3. Serwis może w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym pozbawić lub ograniczyć Klienta praw do korzystania z Drukarni w przypadku naruszenia przez Klienta prawa powszechnego, niniejszego Regulaminu, zasad korzystania z Internetu.
2.4. Zabrania się powtórnej rejestracji Klienta, który został pozbawiony prawa do korzystania z Drukarni bez uprzedniej zgody Drukarni.
2.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach serwisu usługami, podejmuje on środki adekwatne do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, przeciwdziałające uzyskaniu dostępu do danych osobowych Klientów przez osoby nieuprawnione.
2.6. Klientowi Drukarni zabrania się:
a) korzystania z Drukarni w sposób niezgodny z prawem powszechnym, niniejszym Regulaminem oraz zasadami korzystania z Internetu,
b) przekazywać Drukarni treści niezgodnych z prawem, np. treści naruszające prawa albo dobra osobiste osób trzecich, propagujących treści zabronione,
c) posługiwać się grafikami co do których nie posiada praw autorskich,
d) rozsyłać lub umieszczać w ramach Drukarni niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu,
e) korzystać z Drukarni w sposób mogący zakłócić jej funkcjonowanie, utrudniający do niej dostęp innym użytkownikom albo w inny sposób szkodliwy dla nich lub samej Drukarni,
f) korzystać z treści zamieszczonych na Portalu w sposób wykraczający poza własny użytek.

III. Zamówienia

3.1. Przedmiotem zawarcia umowy z Drukarnią są towary lub usługi, których właściwości zostały określone przez Klienta podczas składania danego zamówienia.
3.2. W celu zawarcia umowy z Drukarnią należy założyć konto na stronie internetowej www.dlugopisy.easolution.pl, dokonać wyboru towaru lub usługi, stosownych parametrów, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz złożyć Zamówienie.
3.3. Po kliknięciu przycisku „zamów” Klient zostanie przeniesiony na stronę „zamówienia”, gdzie może wybrać sposób wysłania grafiki, metodę płatności oraz sposób dostawy podając także adres na który ma być dokonana wysyłka.
3.4. Kliknięcie przycisku „zamów” powoduje wygenerowanie automatycznej wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na podany przy rejestracji adres e-mail. Wiadomość ta zawiera podsumowanie złożonego Zamówienia, a w szczególności:
a) sumaryczną cenę brutto zamawianych towarów lub usług,
b) opis przedmiotu Zamówienia oraz jego numer,
c) sugerowaną metodę płatności oraz sposób dostawy,
d) domyślny adres i przewidywany termin w jakim Drukarnia dokona wysyłki
3.5. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji pod warunkiem, że Klient dokona akceptacji przesłanych grafik, a płatność za zlecenie zostanie zaksięgowana na koncie easolution.pl – tylko dla zleceń opłacanych przelewem. Płatności dokonać można po zaakceptowaniu grafiki przez Klienta albo Drukarnię. W przypadku wybrania płatności za pobraniem warunkiem przekazania zamówienia do realizacji jest akceptacja przez Klienta przesłanych przez niego grafik.
3.6. W przypadku zamówień poza systemowych www.dlugopisy.easolution.pl, lub innej specyfikacji graweru, druku /zgłaszanych droga e-mialową/, Kupujący automatycznie akceptuje warunki drukarni.
3.7. Przekazanie zamówienia do realizacji uniemożliwia późniejsze odstąpienie od umowy.
3.8. Od zawartej umowy nie można odstąpić, a towarów nie można zwrócić jeśli Drukarnia prawidłowo wykonała Zlecenie.
3.8. Zamówienia można składać całą dobę, w każdym dniu tygodnia. Dokładne godziny akceptacji grafik oraz terminy realizacji określone są na stronie internetowej Drukarni.

IV. Przesyłka, ceny i sposoby płatności

4.1. Przesyłka Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania danego Zamówienia.
4.2. Termin realizacji dostawy określony jest w zależności od towaru lub usługi i są dostępne na stronie internetowej Drukarni. Są to terminy przybliżone, a ich długość może ulec zmianie w zależności od okoliczności niezależnych od Drukarni. Ich przekroczenie nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Drukarni względem Klienta.
4.3. Dostawa zamówionych towarów lub usług odbywa poprzez firmy kurierskie DPD.
4.4. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt obsługi Zamówienia, koszt Produktu lub usługi, koszt pakowania oraz podatek VAT, o ile w opisie Produktu czy usługi nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów związanych z dodatkowymi opcjami np. opłata za wysyłkę za pobraniem, dopłaty za wskazane godziny dostarczenia, dopłaty za wysyłkę do wielu różnych adresów i innych.
4.5. Płatności za Zamówienia można dokonać:
- przelewem,
- za pobraniem.
- gotówką  przy odbiorze.
4.6. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu wysyłki towaru lub usług do Klienta.
4.7. W każdym przypadku, gdy Drukarnia nie realizuje zamówienia, a otrzymała płatność związaną z takim zamówieniem, zobowiązana jest do zwrotu takiej płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.
4.8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528) strony ustalają, że będą dokumentować zawierane pomiędzy sobą transakcje wyłącznie w formie elektronicznej. Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez Drukarnie faktur VAT oraz faktur korygujących na adres e-mail podany przez Klienta przy rejestracji. Drukarnia oraz klient zobowiązani są do przechowywania przesłanych faktury zgodnie z przepisami §6-§8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528).
4.9. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia przesyłki z produktem przez kupującego, przesyłka jest zwracana do drukarni na koszt kupującego. W takim przypadku kupujący – pomimo nie odebranie produktu - jest zobowiązany także do zapłaty drukarni za produkt, którego odbioru kupujący bezpodstawnie odmówił.

V. Warunki reklamacji

5.1. Warunkiem przyjęcia przez Drukarnię reklamacji jest zgłoszenie reklamacyjne w dniu odbioru towaru i poprawne wypełnienie formularza reklamacyjnego /formularz_reklamacyjny.pdf/ dostępnego w serwisie www.dlugopisy.easolution.pl, w terminie 1 dzień  od otrzymania zamówienia przez Klienta.
5.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.
5.3. Drukarnia zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia liczonych od dnia następnego po dniu zgłoszenia. W terminie tym Drukarnia udzieli odpowiedzi będącej podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego.
5.4. Drukarnia ocenia zasadność Reklamacji na podstawie próbek zarchiwizowanych przez Dział Kontroli Jakości. Gdy jest to niewystarczające, możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia.
5.5. Zwrot druków /nakładu/ w trybie reklamacji odbywa się na koszt zamawiającego, drukarnia nie ma obowiązku wysyłać kuriera po reklamowany towar. W przypadku gdy reklamacja będzie pozytywnie rozpatrzona na rzecz zamawiającego, koszty kurierskie zostaną zwrócone  zamawiającemu. W przypadku gdy zgłaszana reklamacja będzie bezpodstawna i negatywnie rozpatrzona,  mimo zgłoszonej reklamacji,  ponowna wysyłka druków /nakładu/ do zamawiającego odbywa się na koszt zamawiającego.
5.6. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.
5.7. Drukarnia dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta.
5.8. Nieznaczne różnice kolorystyczne  przy wykonaniu jednego projektu mogą wynikać z wykorzystania w procesie drukowania różnych drukarek. Nie może być to podstawą zgłoszenia reklamacji, a jeśli takie zostanie zgłoszone, zostanie przez Drukarnie odrzucone. Taka sytuacja może również mieć miejsce przy wznawianiu projektu do druku.
5.9. Za poprawnie wykonane zlecenie uznaje się takie, w którym odstępstwo od standardów i norm dotyczących procesu druku jest nie większe niż 2% ilości dostarczonego towaru (zamówienia). Klient akceptuje powyższe i przyjmuje, że w przypadku zgłoszenia reklamacji z powyższych przyczyn Drukarnia nie uwzględni zgłoszonej reklamacji.
5.10. Przy odbiorze przesyłki Klient jest zobowiązany przy Kurierze sprawdzić ją. W razie stwierdzenia szkody związanej z przesyłką kurierską należy sporządzić protokół szkody wspólnie z kurierem, który jest podstawą reklamacji. Brak protokołu szkody jest podstawą do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Drukarnię.
5.11. Składając reklamację należy dostarczyć drukarni reklamowany produkt wraz z opisem reklamacji. Wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego produktu, takie jak zdjęcia reklamowanego produktu, czy skan protokołów uszkodzenia lub zniszczenia produktu, kupujący może przesyłać na adres reklamacje@zamowdruk.pl.
W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, kosztami powstałymi po stronie drukarni z tytułu  ponownego  sprawdzenia, odbioru reklamowanego produktu i jego ponownej wysyłki do odbiorcy zostaje obciążony Kupujący.
5.12. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialność za skutki zachowań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu wpłaty przez instytucje finansowe oraz kurierów, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta i szkody przez nich spowodowane.


VI. Pliki graficzne

6.1. Nadesłania grafik należy dokonać poprzez wysłanie ich w umówiony sposób Drukarni w postaci plików komputerowych we właściwym formacie.
6.2 Nadesłane pliki graficzne przez Klienta do druku powinny być przygotowane według specyfikacji Serwisu

Regulamin

I. Wstęp

1.1. Niniejszy Regulamin określa:
a) warunki korzystania z www.dlugopisy.easolution.pl, zwanego dalej Portalem,
b) zasady przyjmowania zamówień,
c) zasady dotyczące zarządzania danymi Klienta,
d) warunki składania reklamacji
e) warunki przyjmowania plików graficznych, drukarni internetowej www.dlugopisy.easolution.pl, zwanej dalej Drukarnią.
1.2. Drukarnia  dostępna jest pod adresem: www.dlugopisy.easolution.pl
1.3. Właścicielem oraz administratorem strony www.zamowdruk.pl  jest firma grupa reklamowa - easolution.pl z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sikorskiego 140 B, NIP: 813-236-25-14, REGON: 180152629. Adres Internetowy firmy: www.easolution.pl.
Wszystkie informacje o produktach i usługach podane na stronie www.dlugopisy.easolution.pl, w szczególności ich opisy, parametry, użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II. Ogólne warunki

2.1. Warunkiem złożenia zamówienia na produkty i usługi Drukarni jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz rejestracja na stronie www.dlugopisy.easolution.pl. Rejestracja polega na prawidłowym wypełnienie formularza rejestracyjnego, w tym podanie prawdziwego i używanego adresu e-mail wykorzystywanego w dalszej korespondencji. Jest ona równoznaczna z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.
2.2. Klientami Drukarni mogą być wyłącznie osoby prawne, osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o których mowa w odrębnych przepisach, wyposażonych w zdolność do czynności prawnych. Czynności w ich imieniu mogą dokonywać jedynie upoważnione do tego osoby. Dokonywanie za pośrednictwem Drukarni czynności prawnych przez osobę nie mającą prawa do ich dokonywania będzie obciążało wyłącznie tę osobę.
2.3. Portal może w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym pozbawić lub ograniczyć Klienta praw do korzystania z Drukarni w przypadku naruszenia przez Klienta prawa powszechnego, niniejszego Regulaminu, zasad korzystania z Internetu.
2.4. Zabrania się powtórnej rejestracji Klienta, który został pozbawiony prawa do korzystania z Drukarni bez uprzedniej zgody Drukarni.
2.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Portalu usługami, podejmuje on środki adekwatne do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, przeciwdziałające uzyskaniu dostępu do danych osobowych Klientów przez osoby nieuprawnione.
2.6. Klientowi Drukarni zabrania się:
a) korzystania z Drukarni w sposób niezgodny z prawem powszechnym, niniejszym Regulaminem oraz zasadami korzystania z Internetu,
b) przekazywać Drukarni treści niezgodnych z prawem, np. treści naruszające prawa albo dobra osobiste osób trzecich, propagujących treści zabronione,
c) posługiwać się grafikami co do których nie posiada praw autorskich,
d) rozsyłać lub umieszczać w ramach Drukarni niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu,
e) korzystać z Drukarni w sposób mogący zakłócić jej funkcjonowanie, utrudniający do niej dostęp innym użytkownikom albo w inny sposób szkodliwy dla nich lub samej Drukarni,
f) korzystać z treści zamieszczonych na Portalu w sposób wykraczający poza własny użytek.

III. Zamówienia

3.1. Przedmiotem zawarcia umowy z Drukarnią są towary lub usługi, których właściwości zostały określone przez Klienta podczas składania danego zamówienia.
3.2. W celu zawarcia umowy z Drukarnią należy założyć konto na stronie internetowej www.dlugopisy.easolution.pl, dokonać wyboru towaru lub usługi, stosownych parametrów, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz złożyć Zamówienie.
3.3. Po kliknięciu przycisku „zamów” Klient zostanie przeniesiony na stronę „zamówienia”, gdzie może wybrać sposób wysłania grafiki, metodę płatności oraz sposób dostawy podając także adres na który ma być dokonana wysyłka.
3.4. Kliknięcie przycisku „zamów” powoduje wygenerowanie automatycznej wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na podany przy rejestracji adres e-mail. Wiadomość ta zawiera podsumowanie złożonego Zamówienia, a w szczególności:
a) sumaryczną cenę brutto zamawianych towarów lub usług,
b) opis przedmiotu Zamówienia oraz jego numer,
c) sugerowaną metodę płatności oraz sposób dostawy,
d) domyślny adres i przewidywany termin w jakim Drukarnia dokona wysyłki
3.5. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji pod warunkiem, że Klient dokona akceptacji przesłanych grafik, a płatność za zlecenie zostanie zaksięgowana na koncie easolution.pl – tylko dla zleceń opłacanych przelewem. Płatności dokonać można po zaakceptowaniu grafiki przez Klienta albo Drukarnię. W przypadku wybrania płatności za pobraniem warunkiem przekazania zamówienia do realizacji jest akceptacja przez Klienta przesłanych przez niego grafik.
3.6. W przypadku zamówień poza systemowychwww.dlugopisy.easolution.pl, lub innej specyfikacji druku /zgłaszanych droga e-mialową/, Kupujący automatycznie akceptuje warunki drukarni.
3.7. Przekazanie zamówienia do realizacji uniemożliwia późniejsze odstąpienie od umowy.
3.8. Od zawartej umowy nie można odstąpić, a towarów nie można zwrócić jeśli Drukarnia prawidłowo wykonała Zlecenie.
3.8. Zamówienia można składać całą dobę, w każdym dniu tygodnia. Dokładne godziny akceptacji grafik oraz terminy realizacji określone są na stronie internetowej Drukarni.

IV. Przesyłka, ceny i sposoby płatności

4.1. Przesyłka Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania danego Zamówienia.
4.2. Termin realizacji dostawy określony jest w zależności od towaru lub usługi i są dostępne na stronie internetowej Drukarni. Są to terminy przybliżone, a ich długość może ulec zmianie w zależności od okoliczności niezależnych od Drukarni. Ich przekroczenie nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Drukarni względem Klienta.
4.3. Dostawa zamówionych towarów lub usług odbywa poprzez firmy kurierskie DPD.
4.4. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt obsługi Zamówienia, koszt Produktu lub usługi, koszt pakowania oraz podatek VAT, o ile w opisie Produktu czy usługi nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów związanych z dodatkowymi opcjami np. opłata za wysyłkę za pobraniem, dopłaty za wskazane godziny dostarczenia, dopłaty za wysyłkę do wielu różnych adresów i innych.
4.5. Płatności za Zamówienia można dokonać:
- przelewem,
- za pobraniem.
- gotówką  przy odbiorze.
4.6. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu wysyłki towaru lub usług do Klienta.
4.7. W każdym przypadku, gdy Drukarnia nie realizuje zamówienia, a otrzymała płatność związaną z takim zamówieniem, zobowiązana jest do zwrotu takiej płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.
4.8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528) strony ustalają, że będą dokumentować zawierane pomiędzy sobą transakcje wyłącznie w formie elektronicznej. Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez Drukarnie faktur VAT oraz faktur korygujących na adres e-mail podany przez Klienta przy rejestracji. Drukarnia oraz klient zobowiązani są do przechowywania przesłanych faktury zgodnie z przepisami §6-§8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528).
4.9. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia przesyłki z produktem przez kupującego, przesyłka jest zwracana do drukarni na koszt kupującego. W takim przypadku kupujący – pomimo nie odebranie produktu - jest zobowiązany także do zapłaty drukarni za produkt, którego odbioru kupujący bezpodstawnie odmówił.

V. Warunki reklamacji

5.1. Warunkiem przyjęcia przez Drukarnię reklamacji jest zgłoszenie reklamacyjne w dniu odbioru towaru i poprawne wypełnienie formularza reklamacyjnego /formularz_reklamacyjny.pdf/ dostępnego w serwisie www.dlugopisy.easolution.pl, w terminie 1 dzień  od otrzymania zamówienia przez Klienta.
5.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.
5.3. Drukarnia zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia liczonych od dnia następnego po dniu zgłoszenia. W terminie tym Drukarnia udzieli odpowiedzi będącej podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego.
5.4. Drukarnia ocenia zasadność Reklamacji na podstawie próbek zarchiwizowanych przez Dział Kontroli Jakości. Gdy jest to niewystarczające, możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia.
5.5. Zwrot druków /nakładu/ w trybie reklamacji odbywa się na koszt zamawiającego, drukarnia nie ma obowiązku wysyłać kuriera po reklamowany towar. W przypadku gdy reklamacja będzie pozytywnie rozpatrzona na rzecz zamawiającego, koszty kurierskie zostaną zwrócone  zamawiającemu. W przypadku gdy zgłaszana reklamacja będzie bezpodstawna i negatywnie rozpatrzona,  mimo zgłoszonej reklamacji,  ponowna wysyłka druków /nakładu/ do zamawiającego odbywa się na koszt zamawiającego.
5.6. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.
5.7. Drukarnia dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta.
5.8. Nieznaczne różnice kolorystyczne przy wykonaniu jednego projektu mogą wynikać z wykorzystania w procesie drukowania różnych drukarek. Nie może być to podstawą zgłoszenia reklamacji, a jeśli takie zostanie zgłoszone, zostanie przez Drukarnie odrzucone. Taka sytuacja może również mieć miejsce przy wznawianiu projektu do druku.
5.9. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być powodem do zgłoszenia reklamacji i jeśli taka zostanie zgłoszona zostanie przez Drukarnie odrzucona ze względu na różnice technologiczne ekranów oraz drukarek.
5.10. Reklamacja nie będzie uwzględniona jeżeli, Klient do zlecenia nie dołączy lub nie określi proofa kolorystycznego do każdego projektu. Drukarnia w tym przypadku  nie odpowiada za różnice kolorystyczne wynikające z konwersji przestrzeni barwnych innych niż CMYK i kolorów dodatkowych (np. PANTONE) do przestrzeni barwnej CMYK.
5.11. W przypadku nie dołączenia lub nie określenia proofa kolorystycznego do każdego projektu przez Klienta, Drukarnia wykonuje własny próbny proof cyfrowy na maszynach cyfrowych typu Konica Minolta C6500, C6501, a Klient go akceptuje, co nie może być podstawą reklamacji.
5.12. Za poprawnie wykonane zlecenie uznaje się takie, w którym odstępstwo od standardów i norm dotyczących procesu druku jest nie większe niż 2% ilości dostarczonego towaru (zamówienia). Klient akceptuje powyższe i przyjmuje, że w przypadku zgłoszenia reklamacji z powyższych przyczyn Drukarnia nie uwzględni zgłoszonej reklamacji.
5.13. Przy odbiorze przesyłki Klient jest zobowiązany przy Kurierze sprawdzić ją. W razie stwierdzenia szkody związanej z przesyłką kurierską należy sporządzić protokół szkody wspólnie z kurierem, który jest podstawą reklamacji. Brak protokołu szkody jest podstawą do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Drukarnię.
5.14. Składając reklamację należy dostarczyć drukarni reklamowany produkt wraz z opisem reklamacji. Wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego produktu, takie jak zdjęcia reklamowanego produktu, czy skan protokołów uszkodzenia lub zniszczenia produktu, kupujący może przesyłać na adres reklamacje@zamowdruk.pl.
W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, kosztami powstałymi po stronie drukarni z tytułu  ponownego  sprawdzenia, odbioru reklamowanego produktu i jego ponownej wysyłki do odbiorcy zostaje obciążony Kupujący.
5.15. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialność za skutki zachowań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu wpłaty przez instytucje finansowe oraz kurierów, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta i szkody przez nich spowodowane.

VI. Pliki graficzne

6.1. Nadesłania grafik należy dokonać poprzez wysłanie ich w umówiony sposób Drukarni w postaci plików komputerowych we właściwym formacie.
6.2 Nadesłane pliki graficzne przez Klienta do druku powinny być przygotowane według specyfikacji Serwisu www.dlugopisy.easolution.p. Specyfikacje i makiety dostępne są na stronie serwisu. W serwisie www.dlugopisy.easolution.pl dostępnych jest kilka opcji przesłania pliku w zależności od wybranego przez kupującego produktu i wielkości pliku. Każnego zamówienia Kupujący dokonuje jego akceptacji lub dalszych korekt, co musi zostać uzgodnione z drukarnią. Kupującydy plik sprawdzany jest pod względem zgodności z specyfikacją. W niektórych przypadkach zamowdruk.pl dokonuje drobnych korekt ( zgodnie ze specyfikacją), jednakże w każdym takim przypadku kupujący jest o nich informowany i przed ostatecznym wykonaniem zmodyfikowa może także zrezygnować z zamówienia, jeżeli nie akceptuje wprowadzonych przez Drukarnię modyfikacji. Istnieje również możliwość zaakceptowania przez Kupującego pliku, który nie jest zgodny ze specyfikacją www.dlugopisy.easolution.pl, jednakże w takim przypadku ewentualna reklamacja z tytułu wprowadzonych na wyraźne życzenie kupującego niezgodności ze specyfikacją drukarni może nie zostać przez drukarnię uwzględniona.
6.3. Drukarnia nie odpowiada za treść materiałów przesłanych oraz za ewentualne naruszenia praw autorskich przez Klienta. Jeżeli jednak Zamówienie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające przyjęte normy obyczajowe, a zostaną one dostrzeżone przez Drukarnie, ta ma prawo odmówić jego realizacji. Odmowa może mieć miejsce nawet po wniesieniu opłaty przez Klienta.
6.4. Materiały, które Drukarnia otrzymuje od Klienta, powinny być przygotowane według instrukcji opublikowanych na stronie danego towaru lub usługi na www.dlugopisy.easolution.pl.
6.5. Pliki podlegają wstępnej weryfikacji technicznej. W przypadku niezgodności danych przesłanych przez Klienta z instrukcją umieszczoną w Drukarni, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany poprzez e-mail wysłany na adres podany przy rejestracji, co jest jednoznaczne z warunkową lub negatywną weryfikacją nadesłanych plików graficznych. Tożsama sytuacja ma miejsce w przypadku dostarczenia plików uszkodzonych lub w błędnym formacie.
6.6. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku i zawierających na przykład nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem itp. W przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie Zamówienia do realizacji i nie można przerwać procesu produkcji.
6.7. Drukarnia nie archiwizuje plików graficznych. Piki zamieszczone na serwerze FTP oraz przesłane przez Kupującego w celu realizacji zlecenia, po upływie 60 dni są usuwane.
6.8. Drukarnia www.dlugopisy.easolution.pl zapisuje wszystkie czynności dokonane przez kupującego (między innymi: informację o dacie i godzinie przesłania pliku graficznego, dokonaniu płatności itd.). W sytuacjach spornych będą one możliwe do odtworzenia zarówno przez Kupującego, jak i przez Sprzedawcę.
6.9. Akceptacja plików odrzuconych.
Kliknięcie przycisku „Akceptuję plik mimo jego odrzucenia” powoduje zaakceptowanie przez kupującego pliku graficznego łącznie z jego błędami i przekazanie zlecenia do realizacji. Zlecenia takie nie podlegają reklamacji w zakresie wskazanych przez Drukarnię i pomimo takiego wskazania zaakceptowanych przez Kupującego błędów technicznych.
6.10. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia w terminie przez Klienta poprawnych plików graficznych. Nie ponosi również odpowiedzialności za dostarczenie plików w nieprawidłowy sposób lub dostarczenie uszkodzonych plików.

VII. Postanowienia końcowe

7.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnego obowiązujące w Polsce.
7.2. Drukarnia podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony www.dlugopisy.easolution.pl i zobowiązuje się usunąć w możliwie krótkim czasie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Drukarni Klient może zgłosić wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@easolution.pl.
7.3. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Drukarnią, a Klientem będzie Sąd miejsca siedziby Drukarni.

 
* - wszystkie ceny są cenami brutto
 
W przypadku gdy chcą Państwo zamówić inne ilości niż podane w naszym systemie sprzedażowym
prosimy kierować indywidualne zapytania na e-mail: info@zamowdruk.pl
 

W naszej ofercie znajdziesz: Długopisy Reklamowe, Rzeszów, Długopis z nadrukiem, Cosmo, długopisy metalowe Cosmo, długopisy metalowe Cosmo z grawerem, długopisy metalowe Cosmo z logo, długopisy Cosmo z logo,
długopisy metalowe Cosmo z nadrukiem, długopisy Cosmo z nadrukiem, długopisy reklamowe, Długopisy z nadrukiem, Długopisy reklamowe z grawerem, Długopisy z logiem firmowym, Długopisy plastykowe z grawerem, Długopisy reklamowe metalowe, Długopisy reklamowe plastykowe, Długopisy seria Cosmo, Długopisy reklamowe Seria Fit, Długopisy reklamowe seria Bello, Długopisy reklamowe seria Mooi, Zestawy długopisów, Opakowania do Długopisów, Etui do długopisów.
Długopisy z grawerem dostarczamy wszystkich polskich miast: Rzeszów, Sanok, Krosno, Dębica, Przemyśl, Poznań,Warszawa, Łódź, Wrocław, Toruń, Płock, Opole, Katowice, Jelenia Góra, Olsztyn, Kraków, Bydgoszcz, Białystok, Leszno, Lublin, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Rzeszów, Kielce, Lublin. Zapraszamy z najbliższych miast: Tyczyn, Ropczyce, Dębica, Kolbuszowa, Mielec, Sokołów małopolski, Przeworsk, Kańczuga, Strzyżów, Błażowa, Leżajsk, Dynów oraz najbliższych okolic Rzeszowa.

35-317 Rzeszów, ul. Legionistów 16 - Drukarnia Cyfrowa Rzeszów

 

wydawca serwisu:
grupa reklamowa - easolution.pl

ul. Sikorskiego 140 B, 35-304 Rzeszów
NIP: 813-236-25-14

tel. 600 090 253, 17 230 54 10
mail:
info@easolution.pl

Nr rachunku bankowego:
mBank 08 1140 2004 0000 3902 7420 3355

 

Dostawa, realizacja zamówieñ
Regulamin drukarni
Zwroty i reklamacje
 
 
Polityka cookies
O nas
Biuro handlowe
 
Nasze serwisy:
| | Wynajem billboardów
| | Drukarnia cyfrowa
| | Druk kalendarzy
| | Druk notesów
| | Druk XL
2019 EASOLUTION.PL